ஒற்றுமையும் ஆற்றலும் ஒருங்கிணைய உழைப்போம் posacanada@gmail.com 647-547-0781

புங்குடுதீவு பழைய மாணவர் சங்கம் கனடா

Our Members

Something have to know our board members


our donor's

Here some our recent donors for pungudutivu World

Association Donation

Amount : $100
Sivakumar Shanmuganathan

Association Donation

Amount : $100
Thanenthiran Maheswaran

Association Donation

Amount : $100
Pathmakumar Selliah

Pungudutivu Old Student's Association Committee Members

Join as a member or committee member with pungudutivu old school association. We are always waiting for your response.

Join With Us

Become a member to serve punguditivu world

Please fill up your details below

We are always waiting for your helping hands, human service is the greatest religion